DUYGU BİLİŞİM
Profesyonel Web Tasarımı
Yerel Ağ Yapılandırma ve Ağ Güvenliği Hizmetleri
Web Tasarım Sözleşmesi
WEB SAYFASI YAPIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR


FİRMA: Duygu Bilişim Sularbaşı Mah. İmam Hatip Sk. Sancaktar İşhanı Kat:5 SİVAS kısaca “FİRMA” olarak anılacaktır.
MÜŞTERİ: …….………….…………………………..…………………………………………………………………., kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONU VE KAPSAMI

İş bu sözleşmenin konusu, kapsamı ayrıntılı olarak sözleşmede belirtilen işin, belirlenen şartlar dahilinde, Müşteriye sunulmasına ilişkin temel esasları belirlemektedir. Bu sözleşme ile FİRMA, MÜŞTERİ’ye ait, içeriği sözleşmede belirtilen işleri/hizmetleri bedelleri karşılığında temin etmesini, MÜŞTERİ’ nin ise sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesini kapsamaktadır.

MADDE 3: İŞİN TÜRÜ ve SÜRESİ

İçeriği EK-I’de detaylı olarak açıklanan FİRMA tarafından MÜŞTERİ’ ye sunulan iş/hizmet şekli ve bu işin yapılacağı süre.

MADDE 4: EKLER ve TANIMLAMALAR

Sözleşme kapsamındaki iş ve hizmete ilişkin, FİRMA’ nın tabi olduğu, mevcut ve ileride yürürlüğe konulacak, Kanun, Tüzük, Yönetmelik esaslar ve benzeri konuya ilişkin hukuki düzenlemeler, sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, eklerde yer alan hükümler sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecektir. Sözleşmede yer alan hükümler ile eklerde yer alan hükümler arasında uyuşmazlık söz konusu olduğunda sözleşmede yer alan hükümler öncelikle esas alınacaktır.
EK- I : Kapsamı detaylı olarak belirlenmiş iş paketi türü.
EK- II : Sözleşme Süresi
EK- III : Ödeme Tablosu Sözleşmede kullanılacak tanımlar aşağıda belirtilmiştir.
Hizmetler : Sözleşme gereğince FİRMA tarafından MÜŞTERİ’ ye verilecek tüm iş ve hizmetleri kapsamaktadır.
Taraflar : MÜŞTERİ ve FİRMA

MADDE 5: FİRMA’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

FİRMA, bu sözleşme kapsamında, kapsamı ayrıntılı olarak verilen hizmetler ile yine sözleşme ekinde EK-I kapsamında belirlenen şartlarda ve EK-III de belirtilen bedellerde vereceğini taahhüt etmektedir.
5.1. FİRMA, MÜŞTERİ’ye sözleşme ekinde ayrıntılı olarak belirtilen hizmetler için belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla ekte belirlenen ücret dışında herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir.
5.2. FİRMA tarafından verilecek her türlü hizmette gerekli özen, hassasiyet, güven unsurlarına dikkat ederek, ”Farklı ve Kaliteli Hizmet” anlayışı ile güler yüzlü, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, kurum kültürüne ve etik değerlere önem veren hizmetler sunacağını taahhüt etmektedir.
5.3. FİRMA, Müşterinin uğrayabileceği veri ve diğer kayıplara karşı gerekli tedbirleri alması için Müşteri’ye gerekli bilgileri vermek zorundadır.
5.4. FİRMA, MÜŞTERİ’ ye ait veri ya da bilgiyi gizlilik çerçevesinde koruyacaktır.

MADDE 6: MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

6.1. MÜŞTERİ, bu sözleşme yükümlülüklerini yerine getirme amacına yönelik olarak, FİRMA’nın yapacağı hizmetlerin yerine getirilmesinde kolaylık gösterecek ve uygun şartları sağlayacaktır.
6.2. MÜŞTERİ, sitenin yayınlanması için gerekli domain ve hostu farklı bir firmadan sağlaması halinde gerekli erişim bilgilerini ve hostun kullanımı (Kontrol Panel, SQL ve FTP gibi alanlara uzaktan erişim) için FİRMA’ya tam yetki verecektir.
6.3. MÜŞTERİ sözleşmenin imzalanmasını müteakip Üç (3) gün içerisinde sitenin yapımı için gerekli bilgi, belge, grafik, fotoğraf vb. dokümanları firmaya verecek ve EKIII te belirlenen ödemeyi yapacaktır. Tasarıma bu maddenin uygulanmasından sonra başlanır.
6.4. MÜŞTERİ, FİRMA dışında üçüncü şahısların sözleşme kapsamına dahil her türlü yazılım FTP ve SQL veri alanlarına müdahale etmelerine imkan vermeyecek, yazılı izin olmadan yapılacak bu tür müdahaleler Sözleşmenin 7. maddesinde yer alan “SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞI İŞLEMLER” olarak nitelendirilecek olup, ortaya çıkacak zarar ve ziyandan FİRMA sorumlu tutulmayacaktır.
6.5. MÜŞTERİ sözleşme gereği üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek, ödemeleri sözleşme eklerinde belirlenen ödeme tablosuna uygun olarak yapacaktır.

MADDE 7: SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞI İŞLEMLER

Bu protokolde ve eklerinde bahsedilen yükümlülükler dışında kalan ve aşağıda maddeler halinde yazılı bulunan işlemler sözleşme kapsamı dışındadır. Kapsam dışı işlemler MÜŞTERİ onayı ile ücreti karşılığında yapılır.
7.1. Ani voltaj değişiklikleri, doğal felaketler ve yangın gibi sorunlardan dolayı sitenin HOST firması tarafından işletilemez hale gelmesinden dolayı oluşacak sorunlar,
7.2. SQL, FTP veya HOST hesabının FİRMA’ ya yazılı olarak haber verilmeden bulunduğu yerden başka yere taşınması veya bunlara erişimi sağlayan kullanıcı hesapları ve şifrelerinin değiştirilmesi sonucu oluşacak problemlerin giderilmesi,
7.3. FİRMA dışındaki özel/tüzel kişilerin EK’ ler de yer alan FTP ve SQL alanlarına müdahalesi,
7.4. Sözleşme ve EK’ lerinde belirtilen mesai saatleri dışında hizmet istenmesi,

MADDE 8: SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA FESHİ

8.1. FİRMA ve Müşterinin sözleşmede belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde, yükümlülükleri yerine getirmeyen tarafa diğer taraf, yükümlülüklerin yerine getirilmesini, aksi takdirde sözleşmenin fesih olunacağı durumunu yazı ile bildirir. Durumun düzeltilmemesi halinde, ihbarın karşı tarafa tebliğinden itibaren on (10) günlük süre sonunda sözleşme sona ermiş sayılır.
8.2. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tarafın FİRMA olması durumunda iş/hizmet bedeli ödenmez.
8.3. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tarafın Müşteri olması durumunda EKIII te belirlenen ödeme yapılmış ise, bu tutar müşteriye iade edilmez.

MADDE 9: İSTİSNAİ DURUM

Aşağıda belirtilen hallerden birinin gerçekleşmesi halinde, taraflar sözleşmede belirtilen sorumluluklarını yerine getiremezler. Ancak etkilenen taraf diğer tarafı sebebin oluştuğu tarihten itibaren on (10) gün içerisinde yazı ile ve bu sözleşmenin ilgili maddesinde yazılı tebliğ ve ihbar usullerine uygun olarak haberdar edeceklerdir. 9.1. Savaş, grev ve lokavt halleri, doğal afetler,
9.2. T.C Kanunlarında ve mevzuatlarda değişiklik ile hükümet tarafından çıkarılacak kanun veya kanun hükmünde kararnameler, devletleştirmeler.

MADDE 10: SORUMLULUK

10.1. İş bu protokol uyarınca verilecek servisler, T.C Kanunlarına tabi olacaktır. MÜŞTERİ, vermekte olduğu hizmetlerin içeriği, niteliği, sunuş biçimi ile Müşteri sisteminde meydana gelebilecek FİRMA’nın kusurundan kaynaklanmayan arıza ve kesintiden dolayı ortaya çıkabilecek veya üçüncü şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerine karşı sorumlu olacak, FİRMA bu gibi dava, şikâyet ve benzeri konulara taraf ve muhatap olmayacaktır.

MADDE 11: FİYAT ve ÖDEMELER

Fiyat ve Ödemeler Sözleşme eki olan EK-III’de belirlenen şekilde yapılacaktır.

MADDE 12: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşme Türk hukukuna tabidir ve bu sözleşme ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar, Sivas Mahkemelerinde ve İcra dairelerinde çözülecektir. Bu sözleşmedeki hiçbir hüküm, tüketicilerin sözleşme ile sınırlandırılamayacak veya yok edilemeyecek nitelikteki yasal haklarını etkilemez.

MADDE 13: EKLER

İş bu sözleşmenin ekleri ve sözleşme dâhilindeki hizmetler için yapılmış ve yapılabilecek her türlü protokol sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılır.

MADDE 14: KAPANIŞ

İş bu sözleşme Üç (3) sayfa ve 14 ana maddeden ibaret olup, taraflar arasında iki (2) nüsha olarak tanzim edilmiş ve .../.../..... tarihinde imzalanmıştır.

FİRMA                                                 MÜŞTERİ
Kaşe İmza                                           Kaşe İmza 

Keramettin ÇELİK

Tel : +90 505 405 9585 - Fax :
Tüm Hakları Saklıdır © 2007-2021  Powered by .NET